گزارش پیشرفت پروژه تا تاریخ 1400/04/08

8 تیر 1400
0 دیدگاه
 • اجرای موزاییک نما بلوک جنوبی
 • سنگ کاری نما بلوک جنوبی
 • اجرای سفیدکاری نما بلوک جنوبی
 • لوله کشی آب مصرفی طبقه سوم بلوک شمالی
 • سینی کشی لوله های برق طبقه هشتم بلوک شمالی
 • اجرای قرنیز بالکن طبقه چهارم بلوک جنوبی
 • ایزولاسیون بالکن بلوک شمالی
 • اجرای گچ کاری طبقه هفتم بلوک شمالی
 • دیوارچینی دور آسانسور بلوک شمالی
 • اجرای کاشی سرویس طبقه سوم بلوک جنوبی
 • شاسی های اگزاست برق طبقه پنجم بلوک شمالی

ارسال دیدگاه