درصد پیشرفت پروژه بلوار معلم

درصد پیشرفت پروژه بلوار معلم

85%

تایم لاین پروژه

تایم لاین پروژه

تجهیز کارگاه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
خاکبرداری،اجرای شمع و بتن مگر ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
اسکلت ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
دیوارچینی ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
تاسیسات و مکانیک فاز یک ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تاریخ اتمام واقعی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
برق فاز یک ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تاریخ اتمام واقعی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اجرای پوشش بدنه 1400/1/22
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
اجرای پوشش کف 1399/11/11
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
نمای ساختمان ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
تاسیسات فاز دوم ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
برق فاز دو ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
آسانسورها ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
1401/06/31 تحویل واحد به ساکنین
تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

پیش فروش واحدهای پروژه تالی پارک معلم

همین الان یکی از واحدهای تالی پارک را پیش‌خرید کنید.

پیش فروش واحدهای پروژه تالی پارک معلم

همین الان یکی از واحدهای تالی پارک را پیش‌خرید کنید.