درصد پیشرفت پروژه بلوار معلم

درصد پیشرفت پروژه بلوار معلم

98%

تایم لاین پروژه

Project timeline

تجهیز کارگاه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
 تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

خاکبرداری،اجرای شمع و بتن مگر ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

 تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

 تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

اسکلت ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

 تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

 تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

دیوارچینی ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

 تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

 تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

تاسیسات و مکانیک فاز یک ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

 تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

 تاریخ اتمام واقعی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

برق فاز یک ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

 تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

 تاریخ اتمام واقعی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

اجرای پوشش بدنه ۱۴۰۰/۱/۲۲

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

اجرای پوشش کف ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نمای ساختمان ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

تاسیسات فاز دوم ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

برق فاز دو ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

آسانسورها ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تحویل واحد به ساکنین

 تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

 تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

فروش واحدهای پروژه تالی پارک معلم

همین الان یکی از واحدهای تالی پارک را پیش‌خرید کنید.

Pre-sale of Talypark Moalem project units

Pre-purchase one of the Taly Park units right now.